Translation Disclaimer

​Disclaimer: ​In an ​effort to improve access and transparency, the PSC utilizes Google Translate on this website. 

Google Translate is a free language translation service capable of translating English text into many other languages. 

  • The PSC cannot guarantee the accuracy of the translations provided by Google Translate on this website. 
  • The PSC is not responsible for any incorrect or inaccurate translations provided by Google Translate on this website. 
  • Before taking action in reliance upon a language translation provided by Google Translate on this website, please consult a human interpreter.​​

Descargo de responsabilidad respecto a la traducción 

Descargo de responsabilidad: en un esfuerzo por aumentar el acceso y la transparencia, el PSC utiliza Google Translate en este sitio web. 

Google Translate es un servicio de traducción gratuito capaz de traducir un texto en inglés a muchos otros idiomas. 

  • ​El PSC no puede garantizar la exactitud de las traducciones proporcionadas por Google Translate en este sitio web. 
  • El PSC no es responsable de traducciones incorrectas o imprecisas proporcionadas por Google Translate en este sitio web. 
  • Antes de tomar alguna medida basada en la traducción a un idioma proporcionada por Google Translate en este sitio web, por favor consulte a un intérprete humano. ​

Qhov Kev Txwv Ntawm Kev Lav Ris Ntawm Kev Txhais Lus 

Qhov Kev Txwv Ntawm Kev Lav Ris: Hauv kev siv zog los txhim kho kev tau txais thiab kev pom tseeb, PSC siv Google Translate ntawm lub vev xaib no.

Google Translate yog qhov kev pab cuam txhais lus dawb uas muaj peev xwm txhais cov ntawv Askiv ua ntau hom lus.

  • PSC tsis tuaj yeem lav ris rau qhov raug ntawm cov lus txhais tau muab los ntawm Google Translate ntawm lub vev xaib no. 
  • PSC tsis lav ris rau ib qho kev txhais lus tsis raug los sis tsis yog muab los ntawm Google Translate ntawm lub vev xaib no. 
  • Ua ntej yuav nqis tes ua raws li kev txhais lus uas muab los ntawm Google Translate hauv lub vev xaib no, thov sab laj nrog tus neeg txhais lus uas yog tib neeg.